Brexit

Poniżej przedstawione są sugestie jak należy przygotować się do nowych warunków w handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) i Zjednoczonym Królestwem (UK) z wykorzystaniem postanowień TCA oraz wytyczne dotyczące stosowania reguł pochodzenia towarów w umowie o wolnym handlu między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (TCA).

Wywóz towarów do Zjednoczonego Królestwa

 1. Sprawdź, czy spełniasz wymogi definicji eksportera (producent lub handlowiec) i masz siedzibę w UE (art. 38 (c) TCA).
 2. Sprawdź, czy Twoje produkty podlegają należnościom celnym przywozowym przy przywozie do UK.
 3. Ustal, czy eksportowane przez Ciebie produkty mają status produktów pochodzący z UE zgodnie z wymogami określonymi w TCA.
 4. Upewnij się, że jesteś zarejestrowany w systemie zarejestrowanych eksporterów UE (REX) i posiadasz już numer REX. Jest to niezbędne jeżeli wywozisz do UK przesyłki, w których wartość produktów pochodzących przekracza 6000 EUR.
 5. Jeżeli jesteś producentem zgromadź informacje dotyczące procesu produkcyjnego wskazujące na spełnienie odpowiedniej reguły pochodzenia. W razie potrzeby uzyskaj od swoich dostawców informacje (deklaracja dostawcy) potwierdzające, że wykorzystane do wytworzenia produktu materiały mają status „pochodzących”. Jeżeli jesteś handlowcem uzyskaj od swoich dostawców informacje (deklaracja dostawcy), że produkty mają status „pochodzących” w rozumieniu TCA. W 2021 r. mogą Państwo gromadzić niezbędne deklaracje dostawcy, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu do końca tego roku oświadczeń o pochodzeniu. Począwszy od 2022 r. należy posiadać konieczne deklaracje dostawcy już przed sporządzeniem oświadczenia o pochodzeniu.
 6. Uzgodnij z importerem w Zjednoczonym Królestwie, czy będzie on ubiegać się o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie oświadczenia o pochodzeniu sporządzonego przez Ciebie, czy też na podstawie tzw. „wiedzy importera”. Wiedza importera oznacza, że udostępnisz importerowi (jeszcze przed dokonaniem przez niego zgłoszenia) szereg szczegółowych informacji i dokumentów, które potwierdzą spełnianie przez Twoje produkty właściwej dla nich reguły pochodzenia. Jeśli nie chcesz tego zrobić, z uwagi na to, że uważasz je za poufne, nie jesteś zobowiązany do ich udostępniania. W takim przypadku możesz podjąć decyzję o przekazaniu importerowi tylko oświadczenia o pochodzeniu.
 7. Sporządź oświadczenie o pochodzeniu (jeśli będzie ono podstawą wniosku o preferencyjne traktowanie) na fakturze lub innym dokumencie, który umożliwia dokładne zidentyfikowanie produktów pochodzących, w odniesieniu do pojedynczej przesyłki lub wielu wysyłek identycznych produktów. Oświadczenie o pochodzeniu sporządź według wzoru z Załącznika 7 do TCA. Dla uniknięcia nieporozumień co do jego treści zalecane jest korzystanie z angielskiej wersji oświadczenia. Podaj w oświadczeniu wszystkie wymagane informacje. Nie ma wymogu podpisywania oświadczenia.
 8. Przechowuj kopię oświadczenia o pochodzeniu i kopie wszystkich innych istotnych dokumentów (np. deklaracje dostawcy) przez okres co najmniej 4 lat od jego sporządzenia, ponieważ mogą być niezbędne przy udzieleniu wyjaśnień w przypadku weryfikacji oświadczenia przez organy celne.
 9. Upewnij się, że Twoje produkty, w okresie pomiędzy ich wywozem z Unii a zgłoszeniem przywozu do Zjednoczonego Królestwa, nie były zmieniane ani przekształcane, tj. nie została naruszona zasada „niemanipulacji” (art. 52 TCA).
 10. Przekaż importerowi w Zjednoczonym Królestwie swoje oświadczenie o pochodzeniu oraz bądź gotowy na ewentualną późniejszą weryfikację, na wniosek organu celnego Zjednoczonego Królestwa, dotyczącą statusu produktu pochodzącego z UE.

Przywóz ze Zjednoczonego Królestwa

 1. Sprawdź, czy produkty podlegają należnościom celnym przywozowym przy ich przywozie do UE.
 2. Zdecyduj, czy chcesz ubiegać się dla nich o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie oświadczenia o pochodzeniu dostarczonego przez eksportera brytyjskiego, czy będziesz ubiegać się o preferencje oparte na własnej wiedzy, że produkt jest pochodzący.
  1. w pierwszym przypadku, uzyskaj oświadczenie o pochodzeniu od brytyjskiego eksportera;
  2. w drugim przypadku, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty w celu wykazania organowi celnemu, że produkt jest pochodzący z UK w rozumieniu TCA. Możesz je uzyskać tylko od brytyjskiego eksportera jeśli chce się on nimi podzielić.
 3. Sprawdź, czy oświadczenie o pochodzeniu dostarczone przez eksportera brytyjskiego zawiera numer referencyjny eksportera (numer GB EORI).
 4. Upewnij się, że produkty, w okresie pomiędzy ich wywozem ze Zjednoczonego Królestwa a ich zgłoszeniem przywozowym w Unii, nie były zmieniane ani przekształcane, tzn. nie została naruszona zasada „niemanipulacji” (art. 52 TCA).
 5. Wnioskuj o preferencyjne traktowanie taryfowe towarów wpisując w zgłoszeniu przywozowym kod odnoszący się do preferencyjnego przywozu (300) i kod „GB” dla preferencyjnego kraju pochodzenia. Ponadto:
  a) jeśli wniosek opiera się na oświadczeniu o pochodzeniu podaj kod dokumentu „U116” (oświadczenie o pochodzeniu dla pojedynczej przesyłki) lub „U118” (oświadczenie o pochodzeniu w przypadku wielokrotnych wysyłek identycznych produktów);
  b) jeśli opierasz wniosek na wiedzy importera podaj kod „U117”.
 6. Przechowuj dowody pochodzenia przez okres co najmniej trzech lat, ponadto:
  1. jeśli wniosek opierał się na oświadczeniu o pochodzeniu, przechowuj je i przedstaw organowi celnemu, gdy jest przez ten organ wymagane;
  2. jeśli wniosek opierał się na wiedzy importera, przechowuj wszystkie odpowiednie dokumenty wskazujące, że produkt był pochodzący i przedstaw je organowi celnemu, gdy są one przez ten organ wymagane.
 7. Bądź gotowy na ewentualną weryfikację pochodzenia przez organ celny w momencie złożenia zgłoszenia przywozowego zawierającego wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe albo już po przywozie produktów.
 8. Bądź gotowy na zastosowanie się do odpowiednich środków zabezpieczających, podejmowanych przez organ celny, jak np. złożenie zabezpieczenia, jeżeli zostanie podjęta decyzja o zawieszeniu preferencyjnego traktowania taryfowego dla danego produktu, w oczekiwaniu na wyniki weryfikacji.

Pełny zakres usług w różnych procedurach celnych w tym eksport/import do Wielkiej Brytaniikontakt

Żródło – podatki.gov.pl

Agencja Celna "OK-BROK Service"
ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Tel. +48 883 215 795
info@okbrok.pl