slużba celna ukrainy

Od 1 lipca 2021 roku jest obowiązkowa rejestracja w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy (PSCU) nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie.

Brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów i pojazdów użytkowych.

Rejestracja nierezydentów zgłaszających towary w Ukrainie jest obowiązkowa kiedy osoby:

  • zgłaszają towary, pojazdy użytkowe, w przypadkach przewidzianych w par. 4 drugiej części artykułu 265 Kodeksu Celnego Ukrainy (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary, pojazdy użytkowe, przejeżdżający tranzytem przez terytorium Ukrainy),
  • przewożą towary przez granicę celną Ukrainy i/lub między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy lub są osobami odpowiedzialnymi za taki przewóz (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary pod kontrolą celną).

Jak się można zarejestrować w PSCU

przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na przejściu granicznym i dostarczenie kopii poświadczenia rejestracji nierezydenta, wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji,

przesyłając wypełniony formularz wniosku pocztą do dowolnego urzędu celnego i dostarczając kopię poświadczenia rejestracji wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji,

przez złożenie bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wypełnionego formularza zgłoszeniowego i kopii poświadczenia rejestracji, wystawionego przez właściwy organ kraju rejestracji lub złożenie tych dokumentów za pośrednictwem osoby upoważnionej, która działa na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta, lub za pośrednictwem agenta celnego, który działa na podstawie umowy między nierezydentem a ukraińskim agentem celnym.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym języku oficjalnie uznanym dla komunikacji międzynarodowej. Aby przyspieszyć przetwarzanie informacji, najlepiej wypełnić formularz w języku ukraińskim lub angielskim.

Po wprowadzeniu danych z formularza zgłoszeniowego do systemu informatycznego służby celnej, osoba niebędąca rezydentem w ciągu godziny otrzyma tymczasowy numer rejestracyjny.

Odmowa nadania tymczasowego numeru rejestracyjnego jest możliwa, jeżeli:

  • formularz zgłoszeniowy nie zawiera wszystkich wymaganych danych,
  • nierezydent jest już zarejestrowany.

Tymczasowy numer rejestracyjny umożliwia osobie niebędącej rezydentem załatwienie bez ograniczeń wszelkich formalności i procedur celnych.

Nierezydent zostanie poinformowany o zarejestrowaniu i nadaniu numeru rejestracyjnego w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

Reasumując, zwracamy uwagę że formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Państwowej Służby Celnej Ukrainy.

źródło – Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

Agencja Celna "OK-BROK Service"
ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Tel. +48 883 215 795
info@okbrok.pl